Informace ke zpracování osobních údajů – GDPR

Cookies

Cookies na webových stránkách www.dobik.cz

Na základě požadavku zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme povinni vás informovat o tom, že náš web využívá tzv. cookies.

Co jsou cookies a k čemu slouží?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači nebo mobilním zařízením prostřednictvím prohlížeče v okamžiku, kdy začnete využívat naše webové stránky. Když se později vrátíte na náš web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Soubory cookie můžete ze svého počítače nebo zařízení odstranit dle pokynů v souboru nápovědy svého prohlížeče internetu. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal. Pokud však soubory cookie odstraníte nebo zablokujete, některé funkce webu nebude možné využít. Cookies umožní našemu webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, jako jsou například oblíbené nemovitosti, použitý jazyk a další. Soubory "cookies" mohou ulehčit a zpříjemnit práci při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování a orientaci na webu. My je používáme například ke sledování počtu návštěvníků našich webových stránek, k registraci a uložení vašeho nastavení a vyhledávání a k výběru reklamy.

Cookies v žádném případě neslouží k identifikaci vaší osoby.

 

Informace ke zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a k souhlasu s využitím podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o službách IS“)

Společnost Reuterovy Paseky SE, Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 109 44 192, e-mail kontakt: ddobik@seznam.cz  (dále jen „Společnost“) o Vás jako správce osobních údajů zpracovává či bude zpracovávat osobní údaje, to vše ve smyslu Zákona ochraně osobních údajů, které jste Společnosti poskytl/a či poskytnete, a to v souvislosti s poskytnutím ubytovacích služeb ubytovatelem (Společností) v Penzionu Dobík Pasečná.

Ve smyslu § 5 odst. 4 a § 11 Zákona o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že:

1. osobní údaje Vaše, jakož i spolucestujících osob, které je třeba vyplnit (ev. jsou automaticky vyplněny dle zadaných údajů) v rezervačním formuláři umístěném na webové stránce www.dobik.cz (dále jen „rezervační formulář“) se poskytují pro:

a. účely sjednání, uzavření, plnění smlouvy o ubytování a pro případné uplatnění nároků z ní vyplývajících (vyjma osobních údajů spolucestujících), pokud zvolíte pojištění storna zájezdu, pak i pro

b. účely sjednání, uzavření a plnění smlouvy o pojištění storna zájezdu, dále pro

c. účely vedení evidenční knihy a splnění povinností Společnosti jako ubytovatele dle zákona č.565/1990 Sb., v případě cizinců pak současně i pro

d. účely vedení domovní knihy a splnění povinností Společnosti jako ubytovatele dle zákona č.326/1999 Sb. a pro

e. účely obchodní a marketingové, zejm. nabízení obchodu a služeb, informování o nabídkách, akcích a aktivitách jak Společnosti, tak třetích osob – společnosti Reitterschlag SE, Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, IČO 10944176, a to nabídek realizovaných ze strany jak Společnosti, tak těchto třetích osob, jakož i zasílání obchodních sdělení dle Zákona o službách IS (vyjma osobních údajů spolucestujících) Společností a třetími osobami uvedenými v tomto odstavci, která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit jak Společnosti, tak třetích stran uvedených v tomto odstavci.

Rozsah poskytnutí údajů:

1.

a. pro účely pod bodem 1) i.-jméno, příjmení, bydliště, datum narození, e-mail a telefon, datum zahájení a ukončení pobytu, částka za ubytování a služby s ubytováním spojené,

b. pro účely pod bodem 1) ii. – jméno, příjmení, datum narození, popř. jiný identifikační údaj a další údaje dle požadavku pojišťovny, číslo a cena rezervace, počátek a konec rezervace,

c. pro účely pod bodem 1) iii. – u fyzické osoby poplatníka místního poplatku doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,

d. pro účely pod bodem 1) iv. – jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování a

e. pro účely pod bodem 1) v. – jméno, příjmení, adresa (vč. telefonu a e-mailové adresy);

2. vzhledem k povaze stávajících (i potenciálních) vzájemných vztahů (smluvní vztahy) je poskytnutí shora uvedených údajů a/nebo souhlasu k jejich zpracování (je-li vyžadován) dobrovolné. Odmítnutí jejich poskytnutí v požadovaném rozsahu má však zpravidla za následek nemožnost uzavření příslušné smlouvy (údaje poskytované pro účely obsažené v bodu 1 písm. i.-iv.). Společnost smí zpracovávat osobní údaje a šířit obchodní sdělení pouze se souhlasem osoby, k níž se údaje vztahují, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon o ochraně osobních údajů a Zákon o službách IS stanoví výjimky, kdy není třeba souhlasu ke zpracování osobních údajů. Zákon o ochraně osobních údajů tak činí  v § 5 odst.2,kdy je zpracování údajů nezbytné pro uzavření a plnění smluv či pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti (údaje pod bodem 2) písm.a) a b) nebo pro dodržení právní povinnosti uložené Společnosti zákonem (údaje pod bodem 2) písm. c) a d), a dále v § 5 odst.5, kdy Společnost, pokud od Vás osobní údaje získala v souvislosti se svojí činností, může pro marketingové účely-nabízení obchodu či služby, použít údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, adresa. Zákon o službách IS výjimku stanovuje v § 7, kdy souhlasu není potřeba pro zasílání obchodního sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků a služeb, pokud Společnost anebo společnosti získaly podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu od svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků Zákona o službách IS za předpokladu, že zákazník má možnost souhlas odmítnout zákonem stanoveným způsobem, pokud tak již dříve neučinil. Udělený souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat, se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely a zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty na Váš e-mail můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas, a to vše buď na kontaktní adresy uvedené v těchto Informacích nebo při zaslání jednotlivé zprávy elektronickou poštou též kliknutím na příslušné pole zprávy, jímž lze souhlas s využitím e-mailové adresy odmítnout.

3. Zpracovávat osobní údaje lze po dobu nezbytnou pro dosažení stanovených účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nejdéle však po dobu platnosti příslušné smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (případně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy), v případě zpracování údajů pro obchodní a marketingové účely, vč. zasílání obchodních sdělení dle Zákona o službách IS po dobu neurčitou.

4. Společnost jako správce osobních údajů je oprávněna na základě smlouvy dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů pověřit zpracováním osobních údajů jinou osobu jako zpracovatele, zahrnující i předání osobních údajů pro vymezený účel a rozsah jejich zpracování.  Společnost může také zpřístupnit a předat poskytnuté údaje osobám dle § 14 Zákona spolupracujícím se Společností jako správcem na základě smlouvy, a to pouze v rozsahu a za podmínek stanovených správcem nebo zpracovatelem; tyto osoby mají zákonnou nebo smluvně převzatou povinnost mlčenlivosti;

5. poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě se zabezpečeným přístupem;

6. Společnost je povinna (a na základě jejího pokynu i zpracovatel) provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány, nebo na základě Vaší žádosti dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů;

7. máte práva dle §§ 11,12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo přístupu ke svým osobním údajům a na základě Vaší písemné žádosti Vám správce osobních údajů bezplatně poskytne informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných;

8. máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů:

a. požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení,

b. požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou;

c. máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího odstavce, můžete se na tento úřad obrátit i přímo,

Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme oprávněni měnit tak, aby mohly být zohledněny změny právní úpravy, výkladová stanoviska i služby, které nabízíme. Každou novou verzi těchto zásad zveřejníme na našich internetových stránkách a budeme Vás předem informovat o změnách, které by mohly mít vliv na poskytované služby.

 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely.

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely“ v rezervačním formuláři umístěném na webové stránce www.dobik.cz (dále jen „rezervační formulář“) a jeho odesláním (případně, není-li objednávka ubytování a služeb realizována prostřednictvím webové stránky www.dobik.cz, pak jiným výslovným a prokazatelným projevem vůle)

potvrzuji, že veškeré osobní údaje mnou poskytnuté společnosti Reuterovy Paseky SE, Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 10944192,zapsané v OR, vedeném MS v Praze, sekce H, vložka 2445, e-mail kontakt: ddobik@seznam.cz (dále jen „ubytovatel“) v souvislosti s uzavřením smlouvy o ubytování prostřednictvím rezervačního formuláře či jiným prokazatelným způsobem, není-li objednávka ubytování a služeb realizována prostřednictvím webové stránky www.dobik.cz, jsou pravdivé a správné, že jsem byl/a poučen /a o svých právech souvisejících se správou a zpracováním mých osobních údajů, zejména o tom, že mám práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), resp. seznámil/a jsem se s obsahem Informací ke zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www.dobik.cz, a

uděluji na základě předchozího poučení svůj souhlas:

se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů ubytovatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem ubytovatel uzavře příslušnou smlouvu dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle § 14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s ubytovatelem na základě smlouvy, a to

v rozsahu údajů mého jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy mnou uvedených v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu vůle obsahujícím tuto informaci, není-li objednávka ubytování a služeb realizována prostřednictvím webové stránky www.dobik.cz ),

na dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí mého souhlasu, resp. vyslovení mého nesouhlasu,

pro účely obchodní a marketingové, zejm. nabízení obchodu, služeb, produktů a informování o akcích a aktivitách jak ubytovatele, tak třetích osob, tj. společnosti Reitterschlag SE, Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, IČO 10944176, a to nabídek realizovaných ze strany jak ubytovatele, tak těchto třetích osob, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o službách IS“);

s využíváním podrobností elektronického kontaktu, který jsem uvedl v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka realizována prostřednictvím webové stránky www.dobik.cz ), za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení mé osobě prostřednictvím elektronických prostředků ubytovatelem a třetími osobami uvedenými v předchozím odstavci), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit jak ubytovatele, tak třetích stran uvedených v předchozím odstavci.